top of page

Brukervilkår

GENERELLE BRUKERVILKÅR - PINSJ AS

Siste oppdatert: 10.01.22

1.Velkommen til Pinsj!

Først må vi takke for at du bruker Pinsj – en plattform for grønne tjenester og produkter. Disse brukervilkårene gjelder mellom deg og Pinsj AS, orgnr 926847791. Pinsj AS er et selskap registrert i Norge med sin registrerte adresse i Olaf Helsets vei 1A, 0694 Oslo.

Vilkårene beskriver hvilke rettigheter og forpliktelser du har ved å benytte våre tjenester på ne ttsiden www.pinsj.no. Pinsj forbeholder seg retten til å endre og oppdatere brukervilkårene, og endringer vil formidles til brukere av Pinsj via meldinger i tjenesten eller på mail. De gjeldende vilkår vil alltid være tilgjengelig på www.pinsj.no/brukervilkar

2. Generelt

2.1 Dette dokumentet og alle dokumenter det refereres til i det (samlet kalt "Brukervilkårene") angir vilkårene for ditt forhold til oss. Det er viktig at du leser og forstår disse tjenestevilkårene før du bruker Pinsj-tjenesten.

2.2 Ved å få tilgang til og bruke Pinsj-tjenesten godtar du disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, så bør du ta deg en bolle eller muffin og vennligst ikke bruk Pinsj-tjenesten.

3. Om Pinsj-tjenesten

Begreper:
1. Bruker som benytter tjenestene på Pinsj er en Bruker
2. Bruker som annonserer utstyr til leie er Utleier.
3. Bruker som annonserer utstyr til låns er Utlåner.
4. Bruker som annonserer utstyr til salgs er Selger.
5. Bruker som annonserer utstyr som gis bort er Givere.
6. Bruker som leier er Leietaker.
7. Bruker som låner er Låntaker.
8. Bruker som kjøper er Kjøper.
9. Bruker som mottar gratis er Heldig.
10. Bruker som tilbyr utstyr i en eller annen form er Tilbyder

11. Bruker som benytter Tilbyderens tjenester er Mottaker

3.1 Pinsj-tjenesten lar tilbydere annonsere varer for utleie, utlån, salg og gibort, og å kommunisere og inngå avtaler med mottakere om leie, lån, kjøp eller motta gratis dette utstyret.

3.2 Andre funksjoner på Pinsj lar deg sende meldinger til andre brukere, og dele informasjon om din bruk av Pinsj-tjenesten med andre brukere eller Internett. Enhver bruk av disse sosiale funksjonene bør være i samsvar med våre regler for akseptabel bruk nedenfor.

3.3 Du kan søke i Pinsj sitt annonseinnhold, samt ha tilgang til alle redaksjonelle artikler, brukerveiledning osv, uten å opprette en egen brukerkonto. For å få tilgang til å leie, låne, kjøpe eller legge ut annonser på Pinsj, må du sette opp en konto ved å bruke e- postadressen, passord og/eller benytte deg av Bank-ID verifisering. Vi oppfordrer deg til å bruke "sterke" passord (passord som bruker en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler) med kontoen din.

3.4 Du må være 16 år eller eldre for å opprette konto og annonsere utstyr eller inngå avtaler på Pinsj.

3.5 Du må ikke tilby gjennom Pinsj-tjenesten skytevåpen, våpen, pornografi, dyr, tjenester eller gjenstander som det ville være ulovlig å tilby for utleie i ditt eller låntakerens bostedsland. Vi kan fjerne alle gjenstander som tilbys fra Pinsj-tjenesten hvis vi mener at slike gjenstander er ulovlige, umoralske eller skadelige for vårt omdømme.

3.6 Brukere av Pinsj er ansvarlige for å sikre at:

 1. Du har alle nødvendige rettigheter til alle utstyr du annonserer på Pinsj-tjenesten, og at mottakerens bruk av dette utstyret ikke vil krenke noen annen parts rettigheter;

 2. Du leverer eller leverer tilbake utstyr til motpart i samsvar med avtalen du har inngått.

 3. Alle beskrivelser av utstyr enhver bruker annonserer gjennom Pinsj-tjenesten inkluderer all informasjon som er relevant for bruken av varen, inkludert

  a. Varsel om eventuelle mangler, begrensninger eller andre krav som kan gjelde

bruken av utstyret.

b. Instruksjoner, anmodninger eller merknader som med rimelighet kan kreves for å bruke varen på en sikker måte.

3.7 Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsdetaljene dine og for alle aktiviteter som skjer under kontoen din. Hvis du har noen bekymringer om at kontoen din kan ha blitt misbrukt, bør du kontakte oss på blimed@pinsj.no umiddelbart for å gi oss beskjed.

3.8 Tekst i annonser skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

3.9 Det er tillatt å leie ut flere objekter i en utstyrspakke, men samme fysiske gjenstand kan bare være tilgjengelig i èn annonse. Det er ikke tillatt å plassere samme annonse i flere kategorier.

3.10 Hver annonse må innebefatte minimum en fysisk gjenstand. Det er ikke tillatt å drive markedsføring for tjenester eller produkter som ikke formidles direkte gjennom Pinsj.

3.11 Din rett til å bruke Pinsj-tjenesten er personlig for deg som fysisk og juridisk person, og du har ikke lov til å gi denne retten til noen annen person, med unntak av tilfeller hvor det foreligger en fullmakt til å inngå avtaler gitt i disse vilkårene.

3.12 Du godtar at all konfidensiell informasjon, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i Pinsj tilhører oss eller personene som har lisensiert disse rettighetene til oss.

3.13 Du godtar at du ikke har noen rettigheter i eller til Pinsj-tjenesten bortsett fra retten til å bruke og få tilgang til dem i samsvar med disse tjenestevilkårene.

4. Viktige advarsler om utleie, utlån, salg og gibort av utstyr.

4.1 Pinsj tilbyr kun en plattform som gjør det mulig for brukere å leie eller kjøpe utstyr av hverandre, men tilbyr ikke utstyr selv. Vi har ikke ansvar for kvalitet eller standard på utstyret som formidles på Pinsj.

4.2 Det er Tilbyder som er ansvarlig for å sikre at utstyret samsvarer med beskrivelsene som er gitt, er egnet til formålet og trygt å bruke. Hvis du er en Mottaker, vil ikke Pinsj være ansvarlige overfor deg, eller noen som helst skade oppstått i forbindelse med bruk av utstyret du erverver eller benytter gjennom Pinsj.

4.3 Hvis du er en Leietaker, vil du være ansvarlig for alle gjenstander du leier gjennom Pinsj- tjenesten, inkludert å kompensere utlåneren for tap eller skade på disse gjenstandene. Du vil også være ansvarlig for eventuelle skader du forårsaker på andre personer eller eiendom når du bruker disse gjenstandene, ut fra gjeldende lovverk.

5. Vilkår for utleie og utlån

5.1 Denne paragraf gjelder for deg hvis du er en utleier eller utlåner. Utstyret du annonserer på Pinsj-tjenesten skal:

 1. I all hovedsak samsvare med bilder og beskrivelse du laster opp og publiserer på Pinsj, og være lovlige å tilby for utleie/utlån.

 2. Være egnet og trygt å bruke til det formål som beskrives eller må forstås ut fra hva slags bruk utstyret normalt benyttes til eller ethvert formål og etter instruksjoner kommunisert til deg av låntakeren, direkte eller via annonsen.

 3. Ethvert utstyr av tilbyder blir bare overlevert til leietakeren etter at transaksjonen av evt «Leiebeløp» er godkjent av Pinsj. Du må kun overlevere utstyret til personen som er bekreftet av Pinsj, ingen tredjeparter.

5.2 Utleier/utlåner er ansvarlig for at utstyret er tilgjengelig og kan leies eller lånes ut på oppgitt hente- og leveringssted.

5.3 Du vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader som leie- eller låntakeren pådrar seg, eller andre personer som kan påføres skade, som følge av feil ved varen eller feil benyttelse av utstyret du har lånt eller leid.

5.4 Du kan selv bestemme Leiebeløp på utstyret du leier ut. Ved utlån settes Leiebeløp til kr 0. Du kan velge å sette ulike leiesatser ut fra leieperiode på 1 dag, 3 dager eller 7 dager. Pinsj vil automatisk summere totalt Leiebeløpet. I tillegg vil lån- eller leietaker belastes med 29 kr i Leiegebyr.

5.5. Du kan selv bestemme om utstyret ditt skal forsikres, og hvilke kanselleringsvilkår som skal gjelde for annonsen. Ved forsikring vil utleiers Leiebeløp avkortes med 7% forsikringsgebyr, noe høyere på andre utstyrskategorier. Se forøvrig gjeldende forsikringsvilkår for mer informasjon.

5.6 Ved skade eller tap av utstyret under leieperioden, og hvis utstyret er forsikret gjennom Pinsj, skal utleier/utlåner ta kontakt med Pinsj for å opprette forsikringssak.

5.7 Om leietaker ikke henter reservert utstyr, vil utleier få utbetalt hele leiebeløpet.

5.8 Utleier er ansvarlig for eventuell skatt og andre avgifter som uteleier er pliktig for ved utleie, samt holde seg orientert om til enhver tids gjeldende bestemmelser og lovverk vedrørende inntekter ved utleie.

5.9 Ved mottakelse av en forespørsel, må du godkjenne eller kansellere forespørselen. Ved kansellering, vil ingen kostnader påføres verken tilbyder eller mottaker.

5.10 Som tilbyder kan du, etter avsluttet leieperiode, gi offentlig tilbakemelding «Feedback» på leietaker/låntaker. Denne tilbakemeldingen vises på den offentlige profilen til leietaker. Du tillater også leietaker/låntaker å gi offentlig feedback på deg som tilbyder.

 

6. Vilkår for Leie- og låntakere.

6.1 Denne paragraf gjelder for deg hvis du er leietaker eller låntaker.

6.2 Når du godtar å leie eller låne utstyr med en tilbyder, gir tilbyder deg en begrenset rett til å bruke utstyret i den aktuelle leieperioden. Denne retten er personlig for deg og du har ikke lov til å gi denne retten til noen annen person.

6.3 Du er ansvarlig for å sikre at:

1. Du følger gjeldende lovverk ved bruk av alt utstyr du låner/leier gjennom Pinsj. 2.Du overholder alle oppgitte instruksjoner gitt av utlåner, direkte eller via annonsen, for å bruke utstyret på en forsvarlig måte, og etter det formål som beskrives eller må forstås ut fra hva slags bruk denne kategorien utstyr normalt benyttes til.


3. Du returnerer varen i samme stand som den var i da du hentet den fra tilbyderen,

med unntak av rimelig slitasje.

6.4 Du vil være fullt og helt ansvarlig for eventuelle skader bruk av utstyret medfører av på deg eller andre, på lik linje som du er eier av produktet. Dette er uavhengig av om utstyret innehar feil eller mangler, går i stykker eller har misledende forklaringer og instrukser.

 

6.5 Du står fritt til å avtale med tilbyder hvordan du returnerer utstyr du har leid eller lånt. Du må imidlertid sørge for å returnere alt utstyr før leieperioden slutter.

6.6 Du vil være ansvarlig for tap av eller skade på varen du har leid, både ved uhell og uaktsomhet. Se avsnitt 11 for mer informasjon om hvordan tvister håndteres mellom tilbydere og mottakere, hvis utstyret er skadet, mistet eller stjålet.

6.7. Det er kostnadsfritt å legge ut annonser på Pinsj. Utleier vil bli belastet med 10% av leiebeløpet («Leieavgift») automatisk ved utbetaling.

6.8 Om leietaker ikke henter reservert utstyr, vil leietaker ikke ha rett til refusjon av leiegebyret og leieavgift.

6.9 Du kan kansellere en forespørsel om å leie eller låne utstyr når som helst før forespørselen godtas av utleier/utlåner, uten å belastes for forpliktelser eller betaling.

6.10 Ved å sende forespørsel om å leie utstyr, godkjenner leietakeren kanselleringsvilkårene som utleier har valgt.

De gjeldende kanselleringsvilkår («Snill») er som følger:

 • -  Ved kansellering mer enn 2 dager før avtalt dato for utleieforholdets start,

  refunderes 100% av leiebeløpet, unntatt leiegebyr på 29 kr.

 • -  Ved kansellering mindre enn 2 dager før avtalt dato, men mer enn et døgn før avtalt

  dato for utleieforholdets start, refunderes 50 % av leiebeløpet, unntatt leiegebyr på

  29 kr.

 • -  Ved kansellering mindre enn 24 timer fra utleieforholdets start, vil ingen refusjon

  tilbakebetales.

  Ved kansellering av utleie som utløser refusjon i henhold til kanselleringsvilkårene, vil vi orientere Stripe om avbestillingen og iverksette tilbakebetaling. Det kan ta 5-10 dager før tilbakebetalingen er fullført.

  6.11 Hvis leie- eller låntaker ikke er i stand til å returnere utstyret på avtalt tidspunkt, er leie- og låntaker pliktig å kontakte tilbyder umiddelbart. Det er leie- eller låntakers ansvar å returnere utstyret i tide, og evt tilby tilbyder en passende kompensasjon ved forsinkelse.

  Hvis enighet rundt kompensasjon for forsinket levering ikke oppnås, godtar leie- eller låntaker å trekkes for «Forsinkelsesgebyr», (samme beløp som leiebeløpet) for forsinkelsesperioden, uten ytterligere tillatelse.

6.12 Hvis leie- eller låntaker ikke returnerer utstyret til avtalt tidspunkt, samt ikke kommuniserer med utleier/utlåner innen 5 dager etter opprinnelig tilbakeleveringstidspunkt, så godtar leie- eller låntaker å trekkes et depositum fra kontoen tilsvarende beløpet av verdien av utstyr du har leid/lånt ("Utstyrsdepositum"). Dette depositumet vil bli refundert i sin helhet, minus eventuelle gebyrer til selskapet og/eller utleieren/utlåneren, når varene er returnert, erstattet eller reparert.

6.13 Ved skade eller tap av utstyret under leieperioden, vil leie- eller låntaker ikke få tilbakebetalt leiegebyret.

6.14 Som leietaker/låntaker kan du gi «Feedback» på både produkt du leier/låner og tilbyderen. Du tillater utleier/utlåner å gi offentlig feedback på deg som leietaker/låntaker.

7. Vilkår for kjøp og salg

7.1 Denne paragraf gjelder for deg hvis du er selger eller kjøper på Pinsj.

7.2 Ved kjøp eller salg på Pinsj, avtaler partene seg i mellom om hvordan betaling og overlevering skal foregå. Eventuelle fraktkostnader avtales mellom partene.

7.3 Som selger må du sørge for at salgsprisen i annonsen din er maksimal pris som antas å betales for å innvilge et kjøp. Du står allikevel fritt til å velge hvem du vil selge til og til hvilken pris.

7.4 Du kan fjerne en oppføring eller kansellere avtalen din om å selge en vare til en kjøper når som helst før kjøperen har betalt for varen. Når kjøperen har sendt betalingen, overføres eierskapet til varen til kjøperen, og du er forpliktet til å levere varen til dem.

7.5 Når du godtar å kjøpe en vare av en selger, gir selgeren deg eierskap for utstyret i annonsen mot avtalt salgspris. Utstyret skifter eier når transaksjon eller betaling på andre måter er gjennomført.

7.6 Både kjøper og selger er ansvarlig for å overholde gjeldende lov ved kjøp eller salg av utstyret.

8. Reservasjon, gebyrer, betaling og forsikring

8.1 En forpliktende reservasjon av annonsert utstyr trer i kraft når leietaker bekrefter reservasjon, etter utleiers godkjenning av leie- eller låntakers forespørsel, ved å betale Leiebeløpet, samt Leiegebyr (kr 29). En bekreftelse på gjeldende bestilling sendes deretter på mail til både tilbyder og leie- eller låntaker.

8.2 Hvis du er en utleier, vil vi kreve inn leiebeløpet fra leietakeren på dine vegne. Med mindre vi ikke er i stand til å motta betaling fra låntakeren, for eksempel når en kjøpers betalingsmåte nektes eller vår betalingstjenesteleverandør fastslår at det er risiko for svindel, vil vi etterstrebe å overføre leiebeløpet til deg innen 7 dager etter avtalt

tilbakeleveringstidspunkt. Utleier belastes automatisk med en Leieavgift på 10 % av leiebeløpet, og eventuelt 7 % i forsikringsavgift, hvis dette er valgt.

8.3 Før en bruker av Pinsj kan sende en forespørsel til en tilbyder eller kan opprette egen annonse, må du gi oss gyldige, oppdaterte og fullstendige kreditt- eller debetkortopplysninger. Når du godtar å leie/låne eller kjøpe en vare, gir du oss fullmakt til å belaste et slikt kreditt- eller debetkort for det aktuelle leiebeløpet samt leiegebyr, og bekrefter herved at opplysningene du oppgir er nøyaktige og at du har lovmessig rett til å bruke den valgte betalingsmåten.

8.4 Hvis vi ikke lykkes med å belaste leie- eller låntakers kreditt- eller debetkort ved reservasjon, og fortsatt ikke har mottatt betaling innen 5 dager etter at vi har informert deg om dette, kan vi suspendere eller midlertidig deaktivere tilgangen din til Pinsj-tjenestene.

8.5 Vi aksepterer ulike betalingsmetoder for Pinsj-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, Mastercard, Visa og American Express.

8.6 Betalingsbehandlingstjenester på Pinsj leveres og håndteres av vår samarbeidspartner Stripe (www.stripe.com). Ved å godta disse vilkårene eller fortsette å være en bruker på Pinsj, godtar du å være bundet av Stripe-tjenesteavtalen ("Stripe Services Agreement), samt gir Pinsj tillatelse til å dele transaksjonsinformasjon, knyttet til din bruk av Pinsj, til Stripe. All utveksling av informasjon mellom Pinsj og Stripe er kryptert.

Du kan lese mer om vilkår og betingelser for Stripe her:

1. https://stripe.com/en-no/privacy
2. https://stripe.com/en-no/privacy-center/legal 3. https://stripe.com/en-no/legal

8.7 Gjennom samarbeidet med vår forsikringspartner Omocom er utstyret i annonsen forsikret i hele reservasjonsperioden, i samsvar med gjeldende forsikringsvilkår. Omocom mottar grunnleggende informasjon om forsikringstakeren og utstyret som leies ut for å administrere forespurt forsikring. Denne informasjonen gis utelukkende til Omocom. Fullstendig informasjon om Omocoms behandling av personopplysninger kan bli funnet på https://omocom.insurance

9. Innholdet ditt

9.1 Brukere av Pinsj bekrefter at alle bilder, tekst eller informasjon som du laster opp til Pinsj-tjenestene, inkludert meldinger til andre brukere, samt anmeldelser som du legger ut om andre brukere eller gjenstander vil oppfylle reglene for akseptabel bruk (se pkt 10)

 

9.2 Vi gjør ikke krav på eierskap til brukerinnholdet ditt, og eierskapet vil forbli hos deg og enhver tredjepart hvis innhold du inkluderer i brukerinnholdet ditt. I stedet gir du oss en ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å benytte, kopiere, tilpasse, oversette og publisere brukerens innhold med det formål å tilby og markedsføre Pinsj-tjenesten.

 

9.3 Vi har rett til å overvåke ethvert brukerinnhold og til å avvise, nekte eller slette brukerinnhold der vi mener at det bryter med noen av reglene for akseptabel bruk.

 

10. Regler for akseptabel bruk

10.1 I tillegg til de andre kravene i disse vilkårene og betingelsene, beskriver denne delen spesifikke regler som gjelder for din bruk av Pinsj-tjenesten ("Regler for akseptabel bruk").

10.2 Når du bruker Pinsj-tjenesten må du ikke:

1. Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner til Pinsj- tjenesten.
2.Gi falsk eller villedende informasjon, utgi deg for å være en annen person eller tillate enhver annen person å bruke Pinsj under ditt navn eller på dine vegne, med mindre en slik person er autorisert av deg.

3. Bruke Pinsj-tjenesten hvis vi har suspendert eller utestengt deg fra å bruke den.
4. Gå inn for, fremme eller engasjere seg i enhver ulovlig eller ulovlig oppførsel eller oppførsel som forårsaker tyveri, tap, skade eller skade på en person eller eiendom.
5. Markedsføre eller annonsere for andre varer eller tjenester enn du, som utleier/utlåner eller selger, gjør tilgjengelig for utleie gjennom Pinsj
6. Sende eller publisere uønsket markedsføringskommunikasjon gjennom Pinsj-tjenesten. 7. Modifisere, forstyrre, hacke, plassere eller forsøke å plassere virus eller annen kode som kan skade noen av Pinsj eller brukere av Pinsj.
8. Samle inn data eller brukerinnhold fra Pinsj-tjenesten til hvilken som helst annen bruk.
9. Legge ut eller bidra med brukerinnhold som inneholder nakenhet, vold eller er fornærmende, truende, villedende, usant eller støtende.
10. Legge ut eller bidra med brukerinnhold som du ikke eier eller har rett til å bruke eller på annen måte krenker opphavsretten, varemerket eller andre rettigheter til tredjeparter.
11. Legge ut informasjon eller kommentarer om en annen person uten personens tillatelse. 13. True, misbruke eller invadere en annens privatliv, eller forårsake irritasjon og ulempe, eller på noen måte trakassere andre personer (inkludert, men ikke begrenset til andre brukere og Pinsj-ansatte).
14.Inngå en avtale om å låne eller leie ut enn gjennom Pinsj-plattformen med en annen bruker som du først møtte gjennom Pinsj. Å gjøre det er "gebyrunngåelse", og du vil være ansvarlig for å sende ferske kanelboller til alle eierne av Pinsj, hver dag i to uker, for hvert tilfelle.

 

10.3. Manglende overholdelse av reglene for akseptabel bruk utgjør et alvorlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og kan føre umiddelbar, midlertidig eller permanent sperring av brukeren og eventuelt rettslig forfølgelse ved grove overtramp.

10.4 Punktene beskrevet i avsnitt 10.2 er ikke begrenset, og vi kan iverksette andre handlinger som vi med rimelighet finner passende, som f.eks å sende deg et bilde av et spanskrør, og minne deg pent på hvordan de tuktet uskikkelige barn før i tiden.

 

11. Løsning av tvister mellom tilbydere og mottakere

11.1 Vi oppfordrer partene til å løse eventuelle tvister direkte.

11.2 Hvis du som leietaker/låntaker har mistet eller skadet et produkt, er du ansvarlig for å refundere tilbyder for hele verdien av å reparere utstyret (hvis mulig) eller erstatte utstyret.

11.3. Hvis du som mottaker har mottatt utstyr som du føler ikke er i den tilstanden som ble annonsert, eller varen din aldri kom, vennligst kontakt tilbyder direkte for å finne en løsning. Pinsj er ikke ansvarlig for utstyrets tilstand eller om salg eller leiepris er en fornuftig pris.

 

11.4Hvis du har en tvist med oss knyttet til Pinsj-tjenesten, vennligst kontakt oss i første omgang på blimed@pinsj.no og forsøk å løse tvisten med oss uformelt.

 

11.5 I tilfelle partene ikke er i stand til å løse en tvist mellom dem direkte, kan en eller begge parter be Pinsj om å mekle i tvisten. Hvis vi mekler i en tvist, kan vi kreve et «Tvistegebyr» på opptil 30 % av beløp som vi fastslår skal betales av leietaker for å kompensere utlåner for tap eller skade på varen. Vi vil belaste leietakeren med dette beløpet i tillegg til eventuelle beløp leietakeren er pålagt å betale til utleieren (til sammen kjent som "Oppgjørsgebyret"). Hvis Pinsj mekler tvisten, godtar du å akseptere Pinsjs konklusjon og betale ethvert beløp som Pinsj bestemmer at du er ansvarlig for. Dette vil komme i tillegg til eventuelt muffins.

 

11.6 Vi kan be tilbyder fremlegge kjøpsbevis eller dokumentasjon for anskaffelse av utstyret du annonserer. Ved krav om refusjon ved skade fra leie/låntaker, må du fremlegge bilder av skade. Når du hevder at en kunde har skadet en vare, kan vi også be deg om å sende oss bilder av produktet ditt tatt før den ble levert til en kunde, for å støtte påstanden din om at eventuelle skader ble forårsaket ved siste leieforhold, og ikke var til stede før start av leieforholdet.

 

11.7 Hvis du skylder Pinsj eller annen bruker penger gjennom løpetiden, godtar du med disse vilkårene å betale beløpet umiddelbart og ikke mer enn 48 timer etter at du ble gjort oppmerksom på dette. I tilfelle du ikke betaler de skyldige pengene innen denne tidsrammen, har Pinsj rett til å trekke skyldig beløp (+ «Servicegebyr» - kr 149) fra kortet ditt eller kreve inn penger på annen måte.

 

11.8 Norsk lov vil gjelde for alle tvister og tolkningen av disse vilkårene og betingelsene, og eventuelle rettslige tiltak vil vi søke til de norske domstolene.

 

12. Endringer i Vilkårene og tilhørende dokumenter

12.1 Vi kan revidere disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen, men den nyeste versjonen vil alltid være på www.pinsj.no/brukervilkår.

12.2 Endringer vil vanligvis skje på grunn av nye funksjoner som legges til Pinsj-tjenesten, endringer i loven eller hvor vi erfaringsvis har behov for å tydeliggjøre ytterligere vilkår.

 

12.3 Normalt vil vi informere deg om viktige endringer før de nye vilkårene trer i kraft. Noen ganger må endringer imidlertid gjøres umiddelbart, og hvis endringene ikke anses å være av vesentlig art for normal bruk, vil vi ikke gi deg noe varsel.

 

12.4 Når vi endrer disse vilkårene på en vesentlig måte, vil vi oppdatere «sist endret»-datoen nederst på denne siden.

 

12.5 Din fortsatte bruk av Pinsj-tjenesten etter en slik endring utgjør din aksept av de nye bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene eller fremtidige vilkår for bruk, må du ikke bruke eller fortsette å bruke Pinsj.

 

13. Personopplysninger

Personvernet ditt er viktig for oss. Du bør lese vår personvernerklæring www.pinsj.no/help/personvern (foreløpig ikke oppe) for å forstå hvordan vi samler inn, bruker og deler nødvendig informasjon om deg.

14. Pinsj ansvar

14.1 Pinsj-tjenestene leveres "som den er" og "som tilgjengelig", og bruk av Pinsj er på egen risiko.

 

14.2 Pinsj arbeider kontinuerlig for å sørge for at tjenestene er tilgjengelig til enhver tid. Pinsj har imidlertid ikke økonomisk ansvar for om hele eller deler av tjenestene er utilgjengelige, når som helst og uavhengig av årsak.

 

14.3 Pinsj er under utvikling, og forbeholder seg rett til å avbryte hele eller deler av tjenestene, for vedlikehold, oppdateringer, systemfeil eller andre uforutsette feil. Pinsj kan når som helst utføre endringer av tjenestene på Pinsj.

 

14.4 Pinsj vil, om nødvendig og på forespørsel fra norske myndigheter, være samarbeidsvillige og følge rettsavgjørelser som krever utlevering av nødvendige personopplysninger, transaksjonsinformasjon eller annen påkrevd informasjon.

 

14.5 Pinsj fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte skader eller tap som påføres brukere eller tredjepart, i forbindelse med bruken av eller problemer med bruken av Pinsj, uavhengig av hvordan skaden oppstår, også ved forhold hvor skaden oppstår forårsaket av uaktsomhet, brudd på vilkårene, eller annet.

 

14.6 Vi oppdaterer og forbedrer stadig tjenester og funksjoner på Pinsj for å prøve å finne smartere måter å gjennomføre utleie og gjenbruk. For å gjøre dette, kan det hende vi må oppdatere, tilbakestille eller ta ned deler av funksjonaliteten i Pinsj, mens oppdateringer foregår.

 

14.7 Du samtykker i at et sentralt kjennetegn ved Pinsj er at endringer er både nødvendig for å utvikle tjenesten, og skape den endringen i forbrukeratferdferden som vi mener er nødvendig. Ved foretatte endringer, vil din fortsatte bruk av Pinsj-tjenesten vise at du har

akseptert eventuelle endringer i Pinsj-vilkårene. Du står alltid fritt til å slutte å bruke Pinsj- tjenesten.

 

15. Tredjepartskoblinger og informasjon

15.1 Pinsj kan inneholde lenker til tredjepartsmateriale som ikke eies eller kontrolleres av Pinsj. Pinsj påtar seg ikke noe ansvar for slike tredjepartssider, annonsører, informasjon, produkter eller tjenester. Hvis du går inn på en tredjeparts nettside eller tjeneste fra Pinsj- tjenesten eller deler brukerinnholdet ditt på eller gjennom en tredjeparts nettside eller tjeneste, gjør du det på egen risiko, og du forstår at disse vilkårene og Pinsjs personvernregler gjelder ikke for din bruk av slike nettsteder.

 

15.2 Du fritar uttrykkelig Pinsj fra ethvert ansvar som oppstår fra din bruk av tredjeparts nettsteder, tjenester eller innhold. I tillegg er din omgang med eller deltakelse i kampanjer for annonsører som finnes på Pinsj-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, betaling og levering av varer, og andre vilkår (som garantier) utelukkende mellom deg og slike annonsører. Du samtykker i at Pinsj ikke skal være ansvarlig for noe tap eller skade av noe slag knyttet til din omgang med slike annonsører.

16. Varslinger

16.1 Pinsj kan sende varsler til deg enten via Pinsj-tjenesten, SMS eller på mail.
Dette vil fortrinnsvis være nødvendige varsler eller informasjon ved bruk av tjenestene, oppysninger om nye eller reviderte tjenester, eller tips og hjelp til hvordan du kan bedre din annonse eller øke sannsynlighet for å inngå avtaler på Pinsj.

 

16.2 Pinsj forbeholder seg retten til å bestemme formen og måten å gi varsler til våre brukere, forutsatt at du kan velge bort visse varslingsmåter som beskrevet i disse vilkårene.

 

16.3 Pinsj kan, etter eget skjønn, endre eller oppdatere disse vilkårene fra tid til annen, og derfor bør du gå gjennom denne siden med jevne mellomrom.

17. Kontakt, tilbakemelding og klager

17.1 Hvis du trenger å kontakte oss i forhold til disse vilkårene og betingelsene eller andre dokumenter nevnt i dem, eller har funnet innhold som støtende eller krenkende, vennligst send oss en e-post på : blimed@pinsj.no

17.2 Vi verdsetter å høre fra brukerne våre, og er alltid interessert i å lære om hvordan vi kan forbedre Pinsj-tjenesten. Ved å gi din tilbakemelding godtar du at du gir fra deg alle rettigheter du har i tilbakemeldingen din, slik at vi kan bruke og la andre bruke den uten noen begrensninger og uten betaling til deg.

bottom of page