top of page

Forsikringsvilkår

Les forenklet versjon av forsikringsvilkårene her.

 

Forsikringen er en obligatorisk kollektiv forsikring som omfattes av forsikringsvilkå rene nedenfor. Plattformen ("forsikringstaker") har inngått kollektiv forsikring for gruppens medlemmer med W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial ("forsikringsgiver"). Gjennom den kollektive avtalen er alle plattformens kunder som leier ut eiendom, gruppemedlemmer og er omfattet av den kollektive forsikringen i henhold til disse forsikringsvilkårene.

 1. 1. Hvem forsikringen gjelder for. 

 2.  

 3. Forsikringen gjelder for medlemmet («du») som leier ut eiendom som er angitt i forsikringspolisen. Forsikringen gjelder kun under forutsetning av at du som utleier overholder plattformens brukervilkår.

 4. 2. Når forsikringen gjelder

 5.  

 6. Forsikringen gjelder ved skade som inntreffer nå r forsikringen er i kraft ("forsikringsperioden"). Forsikringen er i kraft i utleieperioden, forutsatt at premien er betalt. Forsikringen gjelder i maksimalt 90 dager.

 7. 2.1 Fornying av forsikringsavtalen

 8. Forsikringen kan ikke fornyes.

 9. 2.2 Rett til å avstå fra forsikringen

 10. Medlemmet kan når som helst velge å avstå fra forsikringen ved å informere plattformen eller forsikringsgiveren om dette.

 11.  

 12. 3. Hvor forsikringen gjelder

 13.  

 14. Forsikringen gjelder for skade som inntreffer i Norden. 

 15.  

 16. 4. Hva forsikringen omfatter

 17. Forsikringen gjelder for eiendom, inkludert tilbehør, som er angitt i forsikringspolisen.

 

4.1 Erstatning av egenandel

I tilfeller der skade, tap eller tyveri av eiendommen er omfattet av annen forsikringsdekning (f.eks. av din innbo-, bedrifts-, eller bilforsikring), dekker forsikringen den egenandelen som fratrekkes i oppgjøret under din vanlige forsikring. Du kan få erstattet egenandel opp til 10 000 kroner.

 

4.2 All risiko

Dersom du ikke få r erstatning gjennom annen forsikring i henhold til 4.1 Erstatning av egenandel, kan du få erstatningihenholdtil4.2Allrisiko.Forsikringendekkerpå nærmerevilkårateiendommensomer omfattet av denne forsikringen blir stjå let, gå r tapt eller blir skadet gjennom en plutselig og uforutsett hendelse. Erstatning under dette punktet kan maksimalt utgjøre kr 30 000 kroner.

Du kan ikke kreve erstatning både etter 4.1. Erstatning av egenandel og etter 4.2 All risiko for samme skadehendelse.

 

4.2.1 Eiendom som ikke er omfattet av forsikringen

All risiko dekningen omfatter ikke følgende eiendom:

 • Husvogn og bobil

 • Motorbåt

 • Seilbåt

 • Vannskuter

  • Middels- og tung lastebil (veier over 3500 kg)
  Eiendom som er unntatt etter 4.2.1 All risiko kan erstattes etter 4.1. Erstatning av egenandel.

   

4.2.2 Egenandel – for enkelte eiendommer

 • For all risikoskade på løper det en egenandel på kr 1500 for skade på følgende eiendom:

 • motorsykkel

 • personbil, lastebil som veier under 3500 kg og varebil

 • tilhenger og trailer Egenandelen betales av leietaker.

   

5. Hva forsikringen ikke omfatter

 

5.1 Krig, terrorhandlinger eller opptøyer

Forsikringen dekker ikke tap eller skade, økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forå rsaket av eller stå r i sammenheng med krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon, opprør, opptøyer, terror, sabotasje eller handlinger fra makthavere som har tatt makten uberettiget.

 

5.2 Riper, slitasje og alder

Det gis ikke erstatning for skade som bestå r av eller er en følge av

 • forandring som skyldes alder

 • endring av farge eller form

 • gnissing

 • slitasje

 • mugg

 • belegg

 • manglende vedlikehold

 • andreskadersomikkepåvirkerEiendommensfunksjon,foreksempeloverfladiskeriperog

  bulker

  Forbruksmateriell
   

5.3 Forsikringen omfatter ikke skade på

• forbruksmateriell • utskiftbare verktøy

Dette unntaket gjelder imidlertid ikke ved brannskader eller dersom du kan på vise at skaden har inntruffetpå grunnavplutseligoguforutsettytreårsak,uavhengigavomeiendommenharværtibruk.

 

5.4 Bedrageri, underslag eller andre krenkelser av eiendomsretten

Erstatning gis ikke for skade/tap som følge av bedrageri, underslag eller andre krenkelser av eiendomsretten begått av medlemmet.

 

5.5 Force majeure

Forsikringsgiveren er ikke ansvarlig for tap som kan oppstå dersom skadebehandling, utbetaling av erstatning eller reparasjon av skaden forsinkes på grunn av

 • •krig, krigslignende hendelse, borgerkrig, revolusjon, opprør eller opptøyer

 • arbeidsmarkedskonflikt – selv om det er forsikringsgiveren som har iverksatt eller er gjenstand

  for konflikttiltak

 • konfiskering eller nasjonalisering

 • rekvirering, destruksjon eller skade på eiendom etter ordre fra en regjering eller myndighet.

   

5.6 Leverandørgaranti

Forsikringen gjelder ikke for feil eller mangel ved eiendommen som leverandøren eller andre er ansvarlig for i henhold til garanti eller i henhold til lov. Vi betaler imidlertid erstatning dersom du kan på vise at den ansvarlige ikke utbedrer eller betaler.

 

5.7 Ansvar

Forsikringen gjelder ikke for det ansvaret som brukeren av utleid eiendom har eller eller kan komme i overfor tredjepart.

 

5.8 Eiendom som faller utenfor forsikringen

Forsikringen omfatter ikke følgende eiendom eller tilbehør til slik eiendom:

 • Fly, herunder droner

 • Våpen eller deler til våpen

 • Smykker, ekte perler, edelstener og klokker

 • Varer som allerede er skadet

 • Levende dyr

 • Tobakk eller alkohol

 • Kontanter eller verdipapirer

 • Antikviteter

   

6. Aktsomhetskrav

Du skal, så langt det er mulig, forhindre at skade kan oppstå. Ved transport skal du pakke og beskytte eiendommen en slik måte at risikoen for skade begrenses. Parkerte kjøretøy og tilhengere skal være låst med lå s som er godkjent av oss (for eksempel kulelås), eller skal være låst i annen fast gjenstand med kjetting og lås av klasse III. Mer informasjon om godkjente låser finner du her hjemmeside til FG Skadeteknikk www.fgsikring.no. Dersom aktsomhetskravene ikke følges, kan erstatningen ved skade reduseres eller bortfalle helt.

Med "du" i avsnittet ovenfor, mener vi både deg som er leietaker og deg som er utleier av eiendommen.

 

7. Melding av skade

Skade må meldes til Omocom snarest etter at du har fått kjennskap til den. Melding av skade gjøres via plattformens app eller hjemmesiden for den aktuelle annonsen. Ved spørsmål kan du kontakte oss på 08- 520 278 70 eller via e-post hello@omocom.insurance.

 

Ved skade må du sende inn

• utfylt skademelding

 • kopi av politianmeldelse ved tyveri eller annen forbrytelse

 • kopi av kvittering eller annen kjøpsdokumentasjon

 • kopi av erstatningsvurdering fra forsikringsselskap for ordinær forsikring

   

7.1 Slik behandles skaden

Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.
Når du har meldt skaden til Omocom, avgjør Omocom hvordan skaden skal erstattes. Skaden kan erstattes ved reparasjon, gjenanskaffelse eller kontanterstatning. Ved reparasjon har Omocom rett til å bestemme reparasjonsmetode.

Dersom Omocom har godkjent at erstatningen skal skje ved reparasjon, må du ta kontakt med en reparatør du har tillit til, og innhente et pristilbud som Omocom skal godkjenne. Omocom har deretter rett til å avgjøre hvor eiendommen skal repareres eller kjøpes. Som eier av eiendommen må du selv, med samtykke fra Omocom, rekvirere reparasjonen samt godkjenne eller reklamere på reparasjonen som er utført.

For mindre tiltak, for eksempel egen reparasjon, vask av tekstiler og mindre malingsarbeider kan det bli aktuelt med erstatning for eget arbeid. Med eget arbeid menes materialkostnad pluss en standardsats for arbeidstid.

Ved reparasjon skal du i første omgang velge brukte deler. Dersom det ikke er mulig å få tak i slik brukt del i markedet på tidspunktet for skadeoppgjøret, kan erstatningen beregnes til det beløp den brukte delen sannsynligvis ville ha kostet.

Dersom eiendommen ikke repareres, anser Omocom tapet å være differansen mellom markedsverdien før skaden og markedsverdien etter skaden, det vil si verditapet. Med markedsverdi mener Omocom hva det koster å kjøpe en tilsvarende eiendom i samme stand som den skadede eller, dersom slik tilsvarende eiendom ikke er mulig å få tak i, hva den sannsynligvis ville ha kostet.

Dersom du ikke følger Omocoms anvisninger som angitt over, er forsikringsgiverens ansvar begrenset til den kostnad som ville på løpt om anvisningene hadde vært fulgt.

8. Erstatningsregler

8.1 Fradragsregler

Skader på eller tap av eiendom verdsettes til hva det koster å sette eiendommen i samme stand basert på eiendommens verdien på skadedagen. Med verdien på skadedagen menes eiendommens verdi, med hensyn til dens alder og tilstand på skadetidspunktet.

Eiendommens verdi fastsettes i henhold til tabellen under. Omocom tar utgangspunkt i hva det på det åpne marked koster å kjøpe ny eiendom dersom slik finnes eller hva den sannsynligvis ville ha kostet. Fra denne kostnaden trekker Omocom fra et verdifradrag på grunn av alder, slitasje, hensiktsmessighet og/eller andre forhold. Omocom er svarer for skadekostnad etter eventuelt aldersfradrag.

Dersom eiendommen ikke står oppført i tabellen, eller dersom en vurdering i henhold til tabellen blir urimelig, fastsettes eiendommens verdi ved hjelp av tilgjengelige verktøy for verdivurdering – for eksempel markedsplasser og tjenester for verdsettelse av eiendom.

 

8.2 Medvirkning under skadebehandling

Du må i størst mulig utstrekning bidra til at skadehendelsen kan avklares så raskt som mulig.

Særlig må du oppgi opplysninger og informasjon som kan ha betydning for skadeoppgjøret. Det er spesielt viktig at du besvarer spørsmål fra skadebehandleren. Dersom forsikringsgiveren lider tap som følge av at du ikke har medvirket, blir erstatningen avkortet til hva som etter omstendighetene anses å være rimelig. Forsikringsgiveren har alltid rett til å overta eiendommen som er blitt erstattet. Kommer eiendommen til rette som du har mottatt erstatning for, skal du umiddelbart tilbakeføre eiendommen til Omocom.

 

8.3 Fremkalling av forsikringstilfelle

Forsikringen gjelder ikke dersom du forsettlig har fremkalt skaden eller forverret konsekvensen av skaden. Dersom du ved grov uaktsomhet har fremkalt skaden eller forverret konsekvensen av skaden kan erstatningen settes ned. Det samme gjelder dersom du ellers må antas å ha handlet eller unnlatt å handle med viten om at dette innebar en betydelig risiko for at skaden kunne inntreffe.

 

8.4 Uriktige opplysninger i forbindelse med skade

Dersom du eller noen andre som krever erstatning for skade, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger, holdt tilbake opplysninger eller skjult noe som har betydning for vurderingen av retten til erstatning under denne forsikringen, kan erstatningen settes ned eller bortfalle helt.

 

8.5 Besiktigelse av skade

Forsikringsgiveren har rett til å besiktige skaden, derfor ber vi deg om å beholde eiendommen til skaden er oppgjort.

 

9. Foreldelsesfrist

Du taper retten til å kreve erstatning under denne forsikring dersom du ikke har meldt kravet i henhold til punkt 7 innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. FAL § 8-5 annet ledd. Det samme gjelder om du ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder etter at du mottok skriftlig melding i samsvar med FAL § 8-5 om at Selskapet ikke anser seg ansvarlig.

10. Regressadgang

I og med at forsikringsgiveren har betalt erstatning for skade, overtar forsikringsgiveren retten til å kreve erstatning av den som er erstatningspliktig overfor deg for skaden.

11. Forsikringsgiver

W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, org.nr 516410-2070 Birger Jarlsgatan 22 114 34 Stockholm
Telefon: 08-410 337 00

E-post: sverige@wrberkley.com Hjemmeside: berkleyforsakring.se
W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, er under tilsyn av Finansinspektionen.


12. Forsikringsavtaleloven
For denne forsikringen gjelder for øvrig bestemmelsene i forsikringsavtaleloven (LOV-1989-06- 16-69). 13. Personopplysninger

Personopplysninger behandles både av Omocom og av Berkley, i henhold til personvernforordningen (GDPR), annen gjeldende lovgivning, myndighetenes forskrifter samt informasjonen om behandling av personopplysninger som de ulike selskapene gir på sine nettsteder (se www.imy.se, omocom.insurance og berkleyforsakring.se/data-sakerhet/). Kontakt oss dersom du ønsker å få tilsendt informasjon om de ulike selskapene.

14. Dersom vi ikke blir enige

Overprøving av saken

I første omgang: Kontakt oss i Omocom

Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i en sak, kan du alltid få avgjørelsen prøvd på nytt enten ved å kontakte Omocom for å oppklare en eventuell misforstå else eller ved å skrive til klageansvarlig på hello@omocom.insurance. Se Omocoms hjemmeside for mer informasjon.

Omocom
Birkagatan 1
113 36 Stockholm
Telefon: 08-520 278 70
E-post: hello@omocom.insurance Hjemmeside: omocom.insurance

 

Finansklagenemnda (FinKN)

Dersom du har fått saken prøvd på nytt og likevel ikke er fornøyd, har du muligheten til å klage saken inn for Finansklagenemnda, som behandler klager fra privatpersoner kostnadsfritt.

Finansklagenemnda (FinKN) Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60

E-post: post@finkn.no

Hjemmeside: finkn.no

De alminnelige domstolene

En forsikringstvist kan i de fleste tilfeller også prøves av en alminnelig domstol.

Kostnadsfri veiledning om forsikringsspørsmål: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet gir privatpersoner uavhengig og kostnadsfri rådgiving om forsikring, men behandler ikke enkelttvister.

 

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum

0105 Oslo

Telefon: 23 400 500

E-post: Bare via nettskjema

Nettsted: forbrukerradet.no

15. Ordliste–definisjoner

Forbruksmateriell

Brensel, drivstoff og smøremidler, presenninger, dekk og slanger, tepper, filtre, kabler, pakninger, remmer, kjeder, stein, drivremmer, transportbånd, transportplater, ledninger, vaiere, valsebelegg og annet materiell som er beregnet på bruk i et betydelig kortere tidsrom enn gjenstanden der det brukes.

Forsikringstaker

Den som har inngå tt en forsikringsavtale med forsikringsgiveren.

Forsikringsavtale

Avtale om den enkelte forsikring, og som omfatter søknad om medlemskap til forsikringen, de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår, siste forsikringsbevis, forsikringsavtaleloven (LOV-1989-06- 16-69) og øvrig norsk lovgivning.

 

Forsikringsbeløp

Det beløp som sikrede har krav på ved et forsikringstilfelle.

Forsikringsbevis

Beviset som utstedes så snart avtale om forsikringer inngått eller endret, og som inneholder informasjon om forsikringens omfang og gyldighetstid, grunnleggende rettigheter og plikter vedrørende forsikringen samt viktige begrensninger i forsikringsdekningen.

 

Forsikringstilfelle

Den eller de hendelser eller skader som kan gi rett til erstatning i henhold til forsikringen.

 

Forsikringsgiver

Den som har inngå tt en forsikringsavtale med forsikringstakeren, og som har plikt til å utbetale erstatning ifølge forsikringsavtalen.

 

Forsikringsperiode

Det tidsrom forsikringen gjelder for, og som det er betalt forsikringspremie for.

Grupperepresentant

Den parten som har inngått gruppeavtalen med forsikringsgiveren, også omtalt som forsikringstaker.

Kollektiv forsikring

Avtale mellom forsikringsgiveren og grupperepresentanten (forsikringstakeren), som regulerer hvilken forsikringsdekning gruppemedlemmene kan få innvilget. En gyldig kollektiv forsikringsavtale er en forutsetning for at det skal være mulig å inngå individuelle forsikringsavtaler ifølge disse forsikringsvilkårene.

Gruppemedlem

Den som tilhører en forhåndsdefinert gruppe, og som har rett til å søke om individuell forsikring. I dette

tilfellet bestå r gruppen av enhver som er kunde hos grupperepresentanten, under forutsetning av at kunden fremdeles er bosatt og har folkeregistrert adresse i Norge.

Obligatorisk gruppeforsikring

En forsikring som den som tilhører en særskilt gruppe er tilknyttet.

Utskiftbare verktøy

Former, kniver, knuseverktøy, bor, press- og stansverktøy, slagverktøy og annet standard verktøy på markedet.

Sikrede

Gruppemedlemmet som leier ut forsikret eiendom som står angitt i forsikringspolisen.

 

hello@omocom.insurance https://omocom.insurance Phone: +46 8 520 278 70 Birkagatan 1, 113 36 Stockholm

bottom of page